Οροι και Προϋποθέσεις

Άρθρο 1 - Ορισμοί

Σε αυτές τις προϋποθέσεις οι ακόλουθοι όροι έχουν τις ακόλουθες έννοιες:

Ώρα για προβληματισμό: το χρονικό διάστημα εντός του οποίου ο καταναλωτής μπορεί να κάνει χρήση του δικαιώματος υπαναχώρησης ·

Καταναλωτής: το φυσικό πρόσωπο που δεν ενεργεί κατά την άσκηση επαγγέλματος ή επιχείρησης και που συνάπτει εξ αποστάσεως σύμβαση με τον επιχειρηματία ·

Ημέρα: ημερολογιακή ημέρα;

Διάρκεια συναλλαγής: εξ αποστάσεως σύμβαση σχετικά με μια σειρά προϊόντων και / ή υπηρεσιών, η υποχρέωση παράδοσης ή / και αγοράς της οποίας κατανέμεται με την πάροδο του χρόνου ·

Ανθεκτικός φορέας δεδομένων: οποιοδήποτε μέσο που επιτρέπει στον καταναλωτή ή τον επιχειρηματία να αποθηκεύει πληροφορίες που του απευθύνονται προσωπικά με τρόπο που επιτρέπει μελλοντικές διαβουλεύσεις και αναλλοίωτη αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών.

Δικαίωμα υπαναχώρησης: η δυνατότητα για τον καταναλωτή να ακυρώσει τη σύμβαση εξ αποστάσεως εντός της περιόδου ψύξης ·

Επιχειρηματίας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προσφέρει προϊόντα ή / και υπηρεσίες σε καταναλωτές από απόσταση ·

Συμφωνία απόστασης: μια συμφωνία σύμφωνα με την οποία, στο πλαίσιο ενός συστήματος για εξ αποστάσεως πωλήσεις προϊόντων ή / και υπηρεσιών που διοργανώνει ο επιχειρηματίας, έως και τη σύναψη της συμφωνίας, χρησιμοποιούνται μόνο μία ή περισσότερες τεχνικές επικοινωνίας εξ αποστάσεως ·

Τεχνολογία απομακρυσμένης επικοινωνίας: σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύναψη συμφωνίας, χωρίς ο καταναλωτής και ο επιχειρηματίας να είναι μαζί στο ίδιο δωμάτιο ταυτόχρονα.

Οροι και Προϋποθέσεις: τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις του επιχειρηματία.

Άρθρο 2 - Ταυτότητα του επιχειρηματία

Fire και Ice vof

Oude Hoeve 33, 3930 Achel;

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Schuurmans@isp-group.be

Αριθμός Εμπορικού Επιμελητηρίου: 071927726

Αριθμός αναγνώρισης ΦΠΑ: BE0719727726

Άρθρο 3 - Εφαρμογή 

Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για κάθε προσφορά του επιχειρηματία και για κάθε εξ αποστάσεως σύμβαση και παραγγελίες μεταξύ επιχειρηματία και καταναλωτή.

Πριν από τη σύναψη της εξ αποστάσεως σύμβασης, το κείμενο αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων θα είναι διαθέσιμο στον καταναλωτή. Εάν αυτό δεν είναι εύλογα δυνατό, πριν από τη σύναψη της εξ αποστάσεως σύμβασης, θα δηλώνεται ότι οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις μπορούν να προβληθούν στον επιχειρηματία και ότι θα σταλούν δωρεάν το συντομότερο δυνατό κατόπιν αιτήματος του καταναλωτή.

Εάν η σύμβαση εξ αποστάσεως συνάπτεται με ηλεκτρονικά μέσα, κατά παρέκκλιση από την προηγούμενη παράγραφο και πριν από τη σύναψη της σύμβασης εξ αποστάσεως, το κείμενο των εν λόγω γενικών όρων και προϋποθέσεων μπορούν να διατεθούν στον καταναλωτή σε ηλεκτρονική μορφή με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να μπορούν να αποθηκεύεται εύκολα σε έναν ανθεκτικό φορέα δεδομένων. Εάν αυτό δεν είναι εύλογα δυνατό, πριν από τη σύναψη της εξ αποστάσεως σύμβασης, θα αναφέρεται όπου οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις μπορούν να ελεγχθούν ηλεκτρονικά και ότι θα αποσταλούν δωρεάν ηλεκτρονικά ή με άλλο τρόπο κατόπιν αιτήματος του καταναλωτή.

Σε περίπτωση που ισχύουν συγκεκριμένοι όροι προϊόντος ή υπηρεσίας εκτός από αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις, το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών και σε περίπτωση σύγκρουσης γενικών όρων και προϋποθέσεων, ο καταναλωτής μπορεί πάντα να βασίζεται στην ισχύουσα διάταξη που είναι η μεγαλύτερη ευνοϊκή γι 'αυτόν. είναι.

Εάν μία ή περισσότερες διατάξεις σε αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις είναι ανά πάσα στιγμή εν όλω ή εν μέρει άκυρες και άκυρες ή καταστραφεί, τότε η συμφωνία και οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις θα παραμείνουν σε ισχύ και η σχετική διάταξη θα αντικατασταθεί αμέσως σε αμοιβαία διαβούλευση από μια διάταξη ότι το περιεχόενο από το αρχικό όσο το δυνατόν περισσότερο.

Οι καταστάσεις που δεν ρυθμίζονται σε αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις πρέπει να αξιολογούνται «στο πνεύμα» αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων.

Οι αβεβαιότητες σχετικά με την εξήγηση ή το περιεχόμενο μιας ή περισσότερων διατάξεων των όρων και προϋποθέσεων μας πρέπει να εξηγούνται "στο πνεύμα" αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων.

Άρθρο 4 - Η προσφορά

Εάν μια προσφορά έχει περιορισμένη διάρκεια ισχύος ή υπόκειται σε όρους, αυτό θα αναφέρεται ρητά στην προσφορά.

Η προσφορά είναι χωρίς υποχρέωση. Ο επιχειρηματίας έχει το δικαίωμα να αλλάξει και να προσαρμόσει την προσφορά.

Η προσφορά περιέχει μια πλήρη και ακριβή περιγραφή των προϊόντων και / ή των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η περιγραφή είναι αρκετά λεπτομερής για να επιτρέψει στον καταναλωτή να κάνει μια σωστή αξιολόγηση της προσφοράς. Εάν ο επιχειρηματίας χρησιμοποιεί εικόνες, αυτές είναι μια πραγματική αναπαράσταση των προϊόντων και / ή των προσφερόμενων υπηρεσιών. Προφανή λάθη ή λάθη στην προσφορά δεν είναι δεσμευτικά για τον επιχειρηματία.

Όλες οι εικόνες, οι προδιαγραφές και τα δεδομένα της προσφοράς είναι ενδεικτικά και δεν μπορούν να οδηγήσουν σε αποζημίωση ή καταγγελία της συμφωνίας.

Οι εικόνες που συνοδεύουν τα προϊόντα είναι μια πραγματική αναπαράσταση των προσφερόμενων προϊόντων. Ο επιχειρηματίας δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα εμφανιζόμενα χρώματα ταιριάζουν ακριβώς με τα πραγματικά χρώματα των προϊόντων. 

Κάθε προσφορά περιέχει τέτοιες πληροφορίες που είναι σαφές στον καταναλωτή ποια δικαιώματα και υποχρεώσεις συνδέονται με την αποδοχή της προσφοράς. Αυτό αφορά ιδίως:

η τιμή συμπεριλαμβανομένων των φόρων

τα πιθανά έξοδα αποστολής ·

τον τρόπο με τον οποίο θα συναφθεί η συμφωνία και ποιες ενέργειες απαιτούνται για αυτό ·

εάν ισχύει το δικαίωμα υπαναχώρησης ·

τη μέθοδο πληρωμής, παράδοσης και εφαρμογής της συμφωνίας ·

ο όρος αποδοχής της προσφοράς ή ο όρος εντός του οποίου ο επιχειρηματίας εγγυάται την τιμή ·

το επίπεδο του ποσοστού επικοινωνίας εξ αποστάσεως, εάν το κόστος χρήσης της τεχνικής επικοινωνίας εξ αποστάσεως υπολογίζεται σε βάση διαφορετική από την κανονική βασική τιμή για τα χρησιμοποιούμενα μέσα επικοινωνίας ·

εάν η συμφωνία θα κατατεθεί μετά τη σύναψη και εάν ναι, πώς μπορεί να ζητηθεί η γνώμη του καταναλωτή ·

ο τρόπος με τον οποίο ο καταναλωτής, πριν από τη σύναψη της συμφωνίας, μπορεί να ελέγξει τις πληροφορίες που του παρέχει η συμφωνία και, εάν είναι επιθυμητό, να τις επαναφέρει

οποιεσδήποτε άλλες γλώσσες στις οποίες, εκτός από τα ολλανδικά, μπορεί να συναφθεί η συμφωνία ·

τους κώδικες συμπεριφοράς στους οποίους υπόκειται ο επιχειρηματίας και τον τρόπο με τον οποίο ο καταναλωτής μπορεί να συμβουλεύεται αυτούς τους κώδικες συμπεριφοράς ηλεκτρονικά · και

την ελάχιστη διάρκεια της εξ αποστάσεως σύμβασης σε περίπτωση εκτεταμένης συναλλαγής.

Προαιρετικά: διαθέσιμα μεγέθη, χρώματα, τύπος υλικών.

Άρθρο 5 - Η συμφωνία

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4, η συμφωνία συνάπτεται τη στιγμή που ο καταναλωτής αποδέχεται την προσφορά και πληροί τους αντίστοιχους όρους.

Εάν ο καταναλωτής έχει αποδεχτεί την προσφορά ηλεκτρονικά, ο επιχειρηματίας θα επιβεβαιώσει αμέσως την παραλαβή της αποδοχής της προσφοράς ηλεκτρονικά. Εφόσον η απόδειξη αυτής της αποδοχής δεν έχει επιβεβαιωθεί από τον επιχειρηματία, ο καταναλωτής μπορεί να διαλύσει τη συμφωνία.

Εάν η συμφωνία συναφθεί ηλεκτρονικά, ο επιχειρηματίας θα λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει την ηλεκτρονική μεταφορά δεδομένων και θα διασφαλίσει ένα ασφαλές περιβάλλον ιστού. Εάν ο καταναλωτής μπορεί να πληρώσει ηλεκτρονικά, ο επιχειρηματίας θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.

Ο επιχειρηματίας μπορεί - εντός των νομικών πλαισίων - να ρωτήσει αν ο καταναλωτής μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις πληρωμής του, καθώς και όλα αυτά τα γεγονότα και παράγοντες που είναι σημαντικοί για την υπεύθυνη σύναψη της εξ αποστάσεως σύμβασης. Εάν, βάσει αυτής της έρευνας, ο επιχειρηματίας έχει βάσιμους λόγους να μην συνάψει τη συμφωνία, δικαιούται να αρνηθεί μια παραγγελία ή αίτημα, να δηλώσει λόγους ή να επισυνάψει ειδικούς όρους στην εφαρμογή.

Ο επιχειρηματίας θα στείλει τις ακόλουθες πληροφορίες με το προϊόν ή την υπηρεσία στον καταναλωτή, γραπτώς ή με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να αποθηκευτεί από τον καταναλωτή με προσιτό τρόπο σε ένα ανθεκτικό μέσο:

α. η διεύθυνση επίσκεψης της επιχειρηματικής τοποθεσίας του επιχειρηματία όπου ο καταναλωτής μπορεί να πάει με καταγγελίες ·

σι. τους όρους υπό τους οποίους και τον τρόπο με τον οποίο ο καταναλωτής μπορεί να κάνει χρήση του δικαιώματος υπαναχώρησης ή σαφή δήλωση σχετικά με τον αποκλεισμό του δικαιώματος υπαναχώρησης ·

ντο. πληροφορίες σχετικά με τις εγγυήσεις και την υπάρχουσα εξυπηρέτηση μετά την πώληση ·

ρε. τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 αυτών των όρων και προϋποθέσεων, εκτός εάν ο επιχειρηματίας έχει ήδη παράσχει αυτές τις πληροφορίες στον καταναλωτή πριν από την εκτέλεση της συμφωνίας ·

μι. τις απαιτήσεις για τη λύση της συμφωνίας, εάν η συμφωνία έχει διάρκεια μεγαλύτερη από ένα έτος ή είναι απεριόριστη.

Σε περίπτωση εκτεταμένης συναλλαγής, η διάταξη στην προηγούμενη παράγραφο ισχύει μόνο για την πρώτη παράδοση.

Κάθε συμφωνία συνάπτεται υπό τους ανασταλτικούς όρους επαρκούς διαθεσιμότητας των σχετικών προϊόντων. 

Άρθρο 6 - Δικαίωμα υπαναχώρησης

Κατά την αγορά προϊόντων, ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να διαλύσει τη σύμβαση χωρίς να δώσει κανένα λόγο εντός 14 ημερών. Αυτή η περίοδος προβληματισμού ξεκινά την επόμενη ημέρα μετά την παραλαβή του προϊόντος από τον καταναλωτή ή έναν εκπρόσωπο που ορίζεται εκ των προτέρων από τον καταναλωτή και ανακοινώνεται στον επιχειρηματία.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου προβληματισμού, ο καταναλωτής θα χειριστεί το προϊόν και τη συσκευασία με προσοχή. Θα αποσυσκευάζει ή θα χρησιμοποιεί το προϊόν μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να εκτιμήσει εάν επιθυμεί να διατηρήσει το προϊόν. Εάν κάνει χρήση του δικαιώματος υπαναχώρησης, θα επιστρέψει το προϊόν με όλα τα αξεσουάρ και - εάν είναι λογικά δυνατό - στην αρχική κατάσταση και τη συσκευασία στον επιχειρηματία, σύμφωνα με τις εύλογες και σαφείς οδηγίες που παρέχει ο επιχειρηματίας.

Εάν ο καταναλωτής επιθυμεί να κάνει χρήση του δικαιώματος υπαναχώρησης, είναι υποχρεωμένος να το πράξει εντός 14 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος,  να γνωστοποιήσει στον επιχειρηματία. Ο καταναλωτής πρέπει να το γνωστοποιήσει μέσω γραπτού μηνύματος / e-mail. Αφού ο καταναλωτής γνωστοποιήσει ότι επιθυμεί να κάνει χρήση του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο πελάτης πρέπει να επιστρέψει το προϊόν εντός 14 ημερών. Ο καταναλωτής πρέπει να αποδείξει ότι τα παραδοθέντα αγαθά έχουν επιστραφεί εγκαίρως, για παράδειγμα με απόδειξη αποστολής. 

Εάν, μετά τη λήξη των περιόδων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, ο πελάτης δεν έχει γνωστοποιήσει ότι επιθυμεί να κάνει χρήση του δικαιώματος υπαναχώρησης του. το προϊόν δεν έχει επιστραφεί στον επιχειρηματία, η αγορά είναι γεγονός. 

Άρθρο 7 - Κόστος σε περίπτωση ανάληψης 

Εάν ο καταναλωτής κάνει χρήση του δικαιώματος υπαναχώρησης, το κόστος επιστροφής των προϊόντων βαρύνει τον καταναλωτή.

Εάν ο καταναλωτής έχει πληρώσει ένα ποσό, ο επιχειρηματίας θα επιστρέψει αυτό το ποσό το συντομότερο δυνατό, αλλά το αργότερο 14 ημέρες μετά την ανάληψη. Αυτό υπόκειται στον όρο ότι το προϊόν έχει ήδη παραληφθεί από τον έμπορο ή μπορεί να υποβληθεί οριστική απόδειξη πλήρους επιστροφής.

Άρθρο 8 - Αποκλεισμός του δικαιώματος υπαναχώρησης

Ο επιχειρηματίας μπορεί να αποκλείσει το δικαίωμα υπαναχώρησης του καταναλωτή για προϊόντα όπως περιγράφεται  στις παραγράφους 2 και 3. Ο αποκλεισμός του δικαιώματος υπαναχώρησης ισχύει μόνο εάν ο επιχειρηματίας το έχει δηλώσει σαφώς στην προσφορά, τουλάχιστον εγκαίρως για τη σύναψη της συμφωνίας.

Ο αποκλεισμός του δικαιώματος υπαναχώρησης είναι δυνατός μόνο για προϊόντα: 

α. έχουν δημιουργηθεί από τον επιχειρηματία σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ·

σι. που είναι σαφώς προσωπικά στη φύση?

ντο. που δεν μπορούν να επιστραφούν λόγω της φύσης τους.

ρε. που μπορεί να χαλάσει ή να γερνάει γρήγορα.

μι. του οποίου η τιμή εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της χρηματοοικονομικής αγοράς στις οποίες ο επιχειρηματίας δεν έχει καμία επιρροή ·

φά. για μεμονωμένες εφημερίδες και περιοδικά ·

σολ. για ηχογραφήσεις και βίντεο και λογισμικό υπολογιστή για τα οποία ο καταναλωτής έχει σπάσει τη σφραγίδα.

η. για προϊόντα υγιεινής των οποίων ο καταναλωτής έχει σπάσει τη σφραγίδα.

Ο αποκλεισμός του δικαιώματος υπαναχώρησης είναι δυνατός μόνο για υπηρεσίες:

α. σχετικά με τη διαμονή, τη μεταφορά, τις επιχειρήσεις εστιατορίων ή τις δραστηριότητες αναψυχής που πρέπει να εκτελούνται σε συγκεκριμένη ημερομηνία ή κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου ·

σι. η παράδοση της οποίας ξεκίνησε με τη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή πριν από τη λήξη της περιόδου προβληματισμού ·

ντο. σχετικά με στοιχήματα και λαχειοφόρους αγορές.

Άρθρο 9 - Η τιμή

Κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος που αναφέρεται στην προσφορά, οι τιμές των προϊόντων και / ή των υπηρεσιών που προσφέρονται δεν θα αυξηθούν, εκτός από τις αλλαγές τιμών ως αποτέλεσμα αλλαγών στους συντελεστές ΦΠΑ.

Σε αντίθεση με την προηγούμενη παράγραφο, ο επιχειρηματίας μπορεί να προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες των οποίων οι τιμές υπόκεινται σε διακυμάνσεις στην χρηματοοικονομική αγορά και στις οποίες ο επιχειρηματίας δεν έχει καμία επιρροή, σε μεταβλητές τιμές. Αυτός ο σύνδεσμος με τις διακυμάνσεις και το γεγονός ότι οι αναφερόμενες τιμές είναι τιμές-στόχους αναφέρονται στην προσφορά 

Οι αυξήσεις των τιμών εντός 3 μηνών μετά τη σύναψη της συμφωνίας επιτρέπονται μόνο εάν είναι αποτέλεσμα νομοθετικών κανονισμών ή διατάξεων.

Οι αυξήσεις τιμών από 3 μήνες μετά τη σύναψη της συμφωνίας επιτρέπονται μόνο εάν ο επιχειρηματίας το έχει ορίσει και: 

α. αυτά είναι το αποτέλεσμα κανονιστικών κανονισμών ή διατάξεων · ή

σι. ο καταναλωτής έχει την εξουσία να ακυρώσει τη συμφωνία την ημέρα κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η αύξηση της τιμής.

Οι τιμές που αναφέρονται στην προσφορά προϊόντων ή υπηρεσιών περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Όλες οι τιμές υπόκεινται σε σφάλματα εκτύπωσης και πληκτρολόγησης. Καμία ευθύνη δεν γίνεται αποδεκτή για τις συνέπειες των σφαλμάτων εκτύπωσης και στοιχειοθεσίας. Σε περίπτωση σφάλματος εκτύπωσης και πληκτρολόγησης, ο επιχειρηματίας δεν υποχρεούται να παραδώσει το προϊόν σε λάθος τιμή. 

Άρθρο 10 - Συμμόρφωση και εγγύηση

Οι εγγυήσεις επιχειρηματία ότι τα προϊόντα ή / και υπηρεσίες που συμμορφώνονται με τη συμφωνία, οι προδιαγραφές που αναφέρονται στην προσφορά, τις λογικές απαιτήσεις αξιοπιστίας ή / και τη χρηστικότητα και τις νομικές διατάξεις που υφίστανται κατά την ημερομηνία σύναψης της συμφωνίας ή / και τους κανονισμούς της κυβέρνησης . Εάν συμφωνηθεί, ο επιχειρηματίας εγγυάται επίσης ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για άλλη από την κανονική χρήση.

Η εγγύηση που παρέχεται από τον επιχειρηματία, τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα δεν επηρεάζει τα νομικά δικαιώματα και ισχυρίζεται ότι ο καταναλωτής μπορεί να ισχυριστεί εναντίον του επιχειρηματία βάσει της συμφωνίας.

Τυχόν ελαττώματα ή προϊόντα που παραδόθηκαν λανθασμένα πρέπει να αναφερθούν γραπτώς στον επιχειρηματία εντός 14 ημερών από την παράδοση. Η επιστροφή των προϊόντων πρέπει να γίνεται στην αρχική συσκευασία και σε νέα κατάσταση.

Η περίοδος εγγύησης του επιχειρηματία αντιστοιχεί στην περίοδο εγγύησης του κατασκευαστή. Ωστόσο, ο επιχειρηματίας δεν είναι ποτέ υπεύθυνος για την απόλυτη καταλληλότητα των προϊόντων για κάθε μεμονωμένη εφαρμογή από τον καταναλωτή, ούτε για οποιαδήποτε συμβουλή σχετικά με τη χρήση ή την εφαρμογή των προϊόντων.

Η εγγύηση δεν ισχύει εάν:

Ο καταναλωτής έχει επιδιορθώσει ή / και επεξεργαστεί τα παραδοθέντα προϊόντα ο ίδιος ή είχε επισκευάσει ή / και επεξεργαστεί από τρίτα μέρη.

Τα παραδοθέντα προϊόντα έχουν εκτεθεί σε ανώμαλες καταστάσεις ή αντιμετωπίζονται με άλλο τρόπο απρόσεκτα ή είναι αντίθετα με τις οδηγίες του επιχειρηματία ή / και έχουν υποστεί επεξεργασία στη συσκευασία.

Η ανεπάρκεια είναι εν όλω ή εν μέρει αποτέλεσμα των κανονισμών που έχει εκδώσει ή θα κάνει η κυβέρνηση σχετικά με τη φύση ή την ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται. 

Άρθρο 11 - Παράδοση και εφαρμογή

Ο επιχειρηματίας θα λάβει τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή όταν λαμβάνει και εκτελεί παραγγελίες για προϊόντα.

Ο τόπος παράδοσης είναι η διεύθυνση που ο καταναλωτής γνωστοποιεί στην εταιρεία.

Με τη δέουσα τήρηση των όσων αναφέρονται στο άρθρο 4 αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων, η εταιρεία θα εκτελεί αποδεκτές παραγγελίες με τη δέουσα ταχύτητα, αλλά το αργότερο 30 ημέρες, εκτός εάν ο καταναλωτής έχει συμφωνήσει για μεγαλύτερη περίοδο παράδοσης. Εάν η παράδοση καθυστερήσει, ή εάν μια παραγγελία δεν μπορεί να εκτελεστεί ή εν μέρει μόνο, ο καταναλωτής θα ενημερωθεί για αυτό το αργότερο 30 ημέρες μετά την παραγγελία. Σε αυτήν την περίπτωση, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη συμφωνία χωρίς κόστος και δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση.

Σε περίπτωση λύσης σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, ο επιχειρηματίας θα επιστρέψει το ποσό που ο καταναλωτής έχει πληρώσει το συντομότερο δυνατό, αλλά όχι αργότερα από 14 ημέρες μετά τη διάλυση.

Εάν η παράδοση ενός παραγγελθέντος προϊόντος αποδειχθεί αδύνατη, ο επιχειρηματίας θα προσπαθήσει να παράσχει ένα προϊόν αντικατάστασης. Το αργότερο κατά την παράδοση, θα δηλώνεται με σαφή και κατανοητό τρόπο ότι ένα αντικείμενο αντικατάστασης παραδίδεται. Για αντικείμενα αντικατάστασης το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν μπορεί να αποκλειστεί Το κόστος μιας πιθανής αποστολής επιστροφής είναι για λογαριασμό του επιχειρηματία.

Ο κίνδυνος ζημιάς και / ή απώλειας προϊόντων βαρύνει τον επιχειρηματία μέχρι τη στιγμή της παράδοσης στον καταναλωτή ή έναν προκαθορισμένο αντιπρόσωπο που γνωστοποιείται στον επιχειρηματία, εκτός εάν ρητά συμφωνηθεί διαφορετικά.

Άρθρο 12 - Συναλλαγές διάρκειας: διάρκεια, ακύρωση και παράταση

Λήξη

Ο καταναλωτής μπορεί να καταγγείλει μια συμφωνία που έχει συναφθεί για αόριστο χρονικό διάστημα και η οποία επεκτείνεται στην τακτική παράδοση προϊόντων (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας) ή υπηρεσιών, ανά πάσα στιγμή με τη δέουσα τήρηση των συμφωνηθέντων κανόνων ακύρωσης και περίοδο προειδοποίησης όχι μεγαλύτερη από ένας μήνας.

Ο καταναλωτής μπορεί να καταγγείλει μια συμφωνία που έχει συναφθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα και η οποία επεκτείνεται στην τακτική παράδοση προϊόντων (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας) ή υπηρεσιών, ανά πάσα στιγμή έως το τέλος του καθορισμένου όρου, με τη δέουσα τήρηση των συμφωνημένων κανόνων ακύρωσης και η περίοδος προειδοποίησης τουλάχιστον υψηλότερα ενός μηνός.

Ο καταναλωτής μπορεί τις συμφωνίες που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους:

ακυρώστε ανά πάσα στιγμή και δεν περιορίζεται σε ακύρωση σε συγκεκριμένη ώρα ή σε συγκεκριμένη περίοδο ·

τουλάχιστον ακυρώστε με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο συνήψε ·

να ακυρώνετε πάντα με την ίδια περίοδο ειδοποίησης που ο επιχειρηματίας έχει ορίσει για τον εαυτό του.

Ανανέωση

Μια συμφωνία που έχει συναφθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα και η οποία επεκτείνεται στην τακτική παράδοση προϊόντων (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας) ή υπηρεσιών ενδέχεται να μην ανανεώνεται ή να ανανεώνεται σιωπηρά για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Σε αντίθεση με την προηγούμενη παράγραφο, μια σύμβαση που έχει συναφθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα και η οποία εκτείνεται στην τακτική παράδοση καθημερινών ειδήσεων και εβδομαδιαίων εφημερίδων και περιοδικών μπορεί να ανανεωθεί σιωπηρά για μια καθορισμένη περίοδο το πολύ τριών μηνών, εάν ο καταναλωτής ενάντια μπορεί να ακυρώσει το τέλος της παράτασης με προειδοποίηση που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα.

Ένα συμβόλαιο που έχει συναφθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα και το οποίο επεκτείνεται στην τακτική παράδοση προϊόντων ή υπηρεσιών μπορεί να ανανεωθεί σιωπηρά μόνο για αόριστο χρονικό διάστημα, εάν ο καταναλωτής μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε στιγμή με περίοδο ειδοποίησης όχι περισσότερο από ένα μήνα και η προθεσμία καταγγελίας που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα. τρεις μήνες σε περίπτωση που η συμφωνία επεκτείνεται στην τακτική, αλλά λιγότερο από μία φορά το μήνα, η παράδοση της καθημερινής, ειδήσεις και εβδομαδιαίες εφημερίδες και περιοδικά.

Μια συμφωνία με περιορισμένη διάρκεια για την τακτική παράδοση ημερήσιων, ειδησεογραφικών και εβδομαδιαίων εφημερίδων και περιοδικών (δοκιμαστική ή εισαγωγική συνδρομή) δεν συνεχίζεται σιωπηρά και λήγει αυτόματα στο τέλος της δοκιμαστικής περιόδου ή της εισαγωγικής περιόδου.

Ακριβός

Εάν μια συμφωνία έχει διάρκεια μεγαλύτερη από ένα έτος, ο καταναλωτής μπορεί να ακυρώσει τη συμφωνία ανά πάσα στιγμή μετά από ένα έτος με προειδοποιητική περίοδο όχι μεγαλύτερη από ένα μήνα, εκτός εάν η λογική και η δικαιοσύνη αντιτίθενται στον τερματισμό πριν από το τέλος του συμφωνηθέντος όρου.

Άρθρο 13 - Πληρωμή

 

Εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά, τα ποσά που οφείλονται από τον καταναλωτή πρέπει να καταβληθεί εντός 7 εργάσιμων ημερών μετά την έναρξη της περιόδου προβληματισμού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1. Στην περίπτωση μιας συμφωνίας για την παροχή μιας υπηρεσίας, η περίοδος αυτή αρχίζει. Μετά την ο καταναλωτής έχει λάβει επιβεβαίωση της συμφωνίας.

Ο καταναλωτής έχει το καθήκον να αναφέρει ανακρίβειες στις παρεχόμενες ή δηλωμένες λεπτομέρειες πληρωμής στον επιχειρηματία χωρίς καθυστέρηση.

Σε περίπτωση μη πληρωμής από τον καταναλωτή, ο επιχειρηματίας έχει το δικαίωμα, υπό την επιφύλαξη νομικών περιορισμών, να επιβάλει εκ των προτέρων το εύλογο κόστος που γνωστοποιεί στον καταναλωτή.

Άρθρο 14 - Διαδικασία καταγγελιών

Τα παράπονα για την εφαρμογή της συμφωνίας πρέπει να υποβληθούν πλήρως και με σαφήνεια στον επιχειρηματία εντός 7 ημερών, αφού ο καταναλωτής ανακαλύψει τα ελαττώματα.

Τα παράπονα που υποβάλλονται στον επιχειρηματία θα απαντηθούν εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Εάν ένα παράπονο απαιτεί προβλεπόμενο μεγαλύτερο χρόνο επεξεργασίας, ο επιχειρηματίας θα απαντήσει εντός 14 ημερών με επιβεβαίωση παραλαβής και ένδειξη για το πότε ο καταναλωτής μπορεί να περιμένει μια πιο λεπτομερή απάντηση.

Εάν η καταγγελία δεν μπορεί να επιλυθεί με αμοιβαία συμφωνία, προκύπτει διαφορά που υπόκειται στη διαδικασία επίλυσης διαφορών.

Ένα παράπονο δεν αναστέλλει τις υποχρεώσεις του επιχειρηματία, εκτός εάν ο επιχειρηματίας δηλώσει διαφορετικά γραπτώς.

Εάν ένα παράπονο διαπιστωθεί ότι είναι βάσιμο από τον επιχειρηματία, ο επιχειρηματίας θα αντικαταστήσει ή θα επισκευάσει τα παραδοθέντα προϊόντα δωρεάν, κατά την κρίση του.

Άρθρο 15 - Διαφορές

Μόνο η ολλανδική νομοθεσία εφαρμόζεται σε συμφωνίες μεταξύ επιχειρηματία και καταναλωτή για τις οποίες ισχύουν αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις. Ακόμα κι αν ο καταναλωτής ζει στο εξωτερικό.