Ondernemingsgegevens:
Fire&Ice vvzrl met maatschappelijke zetel te 3670 Oudsbergen, België en ondernemingsnummer 0543.991.737

Art. 1 Algemene bepalingen:

De e-commerce website van Fire&Ice vvzrl met maatschappelijke zetel te Oudsbergen, BTW BE 0543.991.737, (hierna ‘verkoper’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Fire&Ice vvzrl moet de klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Fire&Ice vvzrl aanvaard zijn.

 

Art. 2 Prijs:

Alle vermelde eindprijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds incl. BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.  Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Art. 3 Aanbod:

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Fire&Ice vvzrl niet. Fire&Ice vvzrl is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Fire&Ice vvzrl is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via info@fireandicegel.be Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Fire&Ice vvzrl.
Fire&Ice vvzrl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Art. 4 Online aankopen:

Online bestellingen kunnen enkel geschieden via de webshop van de Fire&Ice vvzrl met al zijn bijhorende doorverwijsadressen dan wel via de webshop www.fireandicegel.be en al zijn bijhorende doorverwijsadressen. Nadat de geselecteerde producten en zijn aantallen gekozen zijn door de koper krijgt de koper de gelegenheid om het gedetailleerde lever- en/of facturatie adres in te geven.  Gevolgd door keuze van betaling en levering waarna de koper uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden onverwijld en in zijn totale volledigheid accepteert. De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen : via kredietkaart, via bankkaart, via Paypal,  via overschrijving op de
aangegeven rekeningnummer die volgt op de pro-forma factuur. Fire&Ice vvzrl is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

Art. 5 Levering en uitvoering van de overeenkomst:

Artikelen besteld via deze webwinkel kunnen wereldwijd geleverd worden. De levering gebeurt door BPost en elke partij waarmee BPost werkt ; alle verbonden kosten voor leveringen buiten de Belgische landsgrenzen kunnen verschillen ten aanzien van de opgegeven transportkost zoals vermeld op de bestelling via de webshop.  De vermelde transportprijzen op al onze webshops zijn enkel voor transporten binnen de de Belgische landsgrens, internationale leveringen kunnen verschillende transportkosten bevatten, afhankelijk van het land van oorsprong.  Deze zullen bijgevolg via een aparte communicatie vermeld worden en dienen geaccepteerd én voldaan te worden door de koper alvorens een levering kan geschieden.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Fire&Ice vvzrl.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Fire&Ice vvzrl was geboden. 

Art. 6 Eigendomsvoorbehoud:

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Fire&Ice vvzrl.  De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Fire&Ice vvzrl te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Art. 7 Herroeping:

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Fire&Ice vvzrl. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Fire&Ice vvzrl, Wijshagerkiezel 55, 3670 Oudsbergen, tel. +32(0)478 53 24 72, e-mail : info@fireandicegel.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Fire&Ice vvzrl heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Fire&Ice vvzrl, Wijshagerkiezel 55, 3670 Oudsbergen. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Fire&Ice vvzrl zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.  Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.  Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Fire&Ice vvzrl alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de
standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Fire&Ice vvzrl op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Fire&Ice vvzrl wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Fire&Ice vvzrl geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. Fire&Ice vvzrl betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Art. 8 Garantie:

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Fire&Ice vvzrl klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Fire&Ice vvzrl. Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Fire&Ice vvzrl zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. Valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

Art. 9 Klantendienst: 

De klantendienst van Fire&Ice vvzrl is bereikbaar via e-mail op info@fireandicegel.be of per post op het volgende adres: Wijshagerkiezel 55, 3670 Oudsbergen. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Art. 10 Sancties voor niet-betaling:

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Fire&Ice vvzrl beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.  Onverminderd het voorgaande behoudt Fire&Ice vvzrl zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Art. 11 Privacy:

Fire&Ice vvzrl respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden. U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Fire&Ice vvzrl, Wijshagerkiezel 55, 3670 Oudsbergen, tel. +32(0)478 53 24 72, e-mail : info@fireandicegel.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw
gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Fire&Ice vvzrl, Wijshagerkiezel 55, 3670 Oudsbergen, tel. +32(0)478 53 24 72, e-mail : info@fireandicegel.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Fire&Ice vvzrl heeft dus geen toegang tot uw paswoord. Fire&Ice vvzrl houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.  Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op Fire&Ice vvzrl, Wijshagerkiezel 55, 3670 Oudsbergen, tel. +32(0)478 53 24 72, e-mail : info@fireandicegel.be.

Art. 12 Aantasting geldigheid - niet-verzaking:

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.  Het nalaten op gelijk welk moment door Fire&Ice vvzrl om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

 

Art. 13 Wijziging voorwaarden: 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van de Fire&Ice vvzrl in geval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 

Art. 14 Toepasselijk recht en geschillen: 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).